Medlemsvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på M21 Sport Center ("M21") och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.

Samtliga medlemskap är personliga och kan ej överlåtas eller lånas ut till någon annan.

Åldersgränsen för att få träna på M21 är 15 år. Barn som fyllt 13 år får träna på M21 i sällskap av en målsman eller en anställd tränare på M21.  Även barn och ungdomar behöver inneha ett giltigt medlemskap för att träna på M21.

Kunden får ej släppa in någon annan person genom de dörrar eller säkerhetsgrindar som är låsta och som öppnas med hjälp av den digitala nyckeln i appen. Kund som släpper in en annan person genom en låst dörr eller säkerhetsgrind kan bli avstängd från M21:s anläggning. Detta innefattar även fönster och utrymningsdörrar.

Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

 

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

M21 följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela M21 om han/hon ångrat sitt köp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på M21.

4. Avtalstid och uppsägning

M21 erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid.

Månadsmedlemskap med 12 månaders bindningstid övergår, efter bindningstiden, till ett jämförbart medlemskap utan bindningstid. Då medlemskapet övergår till ett utan bindningstid ändras också månadskostnaden för medlemskapet till den aktuella kostnaden/priset för medlemskapet utan bindningstid. Uppsägningstiden är alltid 1 månad, även då månadsmedlemskapet övergått till ett utan bindningstid.

Månadsmedlemskap utan bindningstid gäller löpande tills dess att kunden säger upp medlemskapet. Uppsägningstiden för dessa medlemskap är alltid 1 månad.

Årskort avslutas alltid efter bindningstiden och övergår inte till något annat medlemskap.

I samband med teckning utav något av medlemskapen, med löpande månadsdebitering, som erbjuds på hemsidan och i appen tillkommer även en startkostnad om 249 SEK.

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till Avtal@m21.se. Medlemskapet avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.

Klippkort

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp). Giltighetstiden för klippkortet står på respektive medlemskap. 

Testvecka

Gratisvecka kan tecknas en (1) gång per 24-månadersperiod.

Avtal med kampanj och/eller rabatt

Avtal i en kampanj och/eller med rabatt övergår automatiskt till ordinarie pris efter att villkoren för kampanjen/rabatten löpt ut om inte annat uppgetts, 

Kampanjerbjudanden och rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

För student gäller rabatten för heltidsstudier, terminsvis, och ska vidimeras med giltigt studieintyg. Rabatten gäller endast på årskort eller medlemskap med månadsdragning med bindningstid i 12 månader.

För 65+ gäller rabatten från den månad kunden fyller 65 år och tillsvidare.

5. Prisändringar

M21 äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på M21:s konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig M21 rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel

För att kunden ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Frysning av medlemskap förskjuter såväl uppsägningstid som avtalstid med motsvarande tid för godkänd frysning, oavsett avtalsform. Frysning med förlängning av avtal kan göras i en (1) månad per avtalsår utan specifika skäl.

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap skall ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast.
Graviditet: Inget intyg krävs.
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt.
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till Avtal@m21.se

10. Överlåtelse av medlemskap

Överlåtelse av medlemskap kan göras för kostnad av 300kr. Medlemskapet kan överlåtas direkt, men den nuvarande medlemmen/kunden är ansvarig för betalningen för den nuvarande/aktuella månaden. Överlåtelse kan endast göras av behörig personal på M21.

11. Bokning, avbokning och missade pass

Bokning av gruppass kan göras senast 1h innan passet startar. Avvikelser kan ske gällande tidiga morgonpass.

Avbokning av gruppass kan göras senast 2h innan passet startar. Avvikelser kan ske gällande tidiga morgonpass.

Efter fyra (4) stycken missade gruppass blockeras kunden från att boka fler pass. Kunden behöver då gå till M21:s reception och betala 150kr för att låsa upp blockeringen. Detta kan endast göras av behörig personal på M21.

12. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta M21 om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

M21 ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

13. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

M21 ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

14. Praktiska ändringar

M21 förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via nyhetsmail och/eller sociala medier.

15. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. M21 behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

16. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren M21 för överföring till denne.

17. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

18. Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att:
- Alltid uppvisa sitt medlemskap i appen vid anläggningens reception, ifall säkerhetsgrindarna är öppna, innan träning eller annan aktivitet påbörjas.

- Ta del av och följa M21:s gällande säkerhets- och trivselregler,

- Följa anvisningar som ges av M21:s personal, avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

- Inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i M21:s anläggning.

- Snarast informera M21 om förhållanden som förändrar kundens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

19. M21:s ansvar

M21 ansvarar inte för hinder i, eller begränsning av, träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför M21:s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på M21:s anläggning, strejk, lockout, naturkatastrof, eller myndighetsbeslut.

20. Kvarlämnade saker

Kvarlämnar kunden saker i förvaringsskåp i M21:s anläggning, efter tidpunkt för ordinarie stängning, äger M21 rätt att bryta kunds anbringat lås och tillvarata skåpets innehåll. Om kunden inte hämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har M21 rätt att endera kassera dessa eller, om de kan anses ha ett värde, överlämna dem till hittegodsavdelningen på närmsta polisstation.

21. Säkerhets- och trivselregler

Kunden förbinder sig till följande regler:

 • Skor som använts utomhus får inte användas i M21:s anläggning. Vissa undantag kan göras för de som tränar i CrossFit-boxen. Lämpliga träningsskor avsedda för inomhusbruk skall användas. Träningsskor behöver dock inte bäras i samband med vissa gruppträningsklasser.

 • Både över- och underkroppsplagg skall alltid användas då kunden använder maskiner och bänkar. Över- och underkroppsplagg skall alltid bäras inne i M21:s anläggning. Undantag gällande överkroppsplagg får göras i CrossFit-boxen och i kampsportssalen.

 • All träningsutrustning skall ställas tillbaka på sin rätta plats efter att kunden använt denna. Detta oavsett från vilken plats kunden först tog utrustningen.

 • Träningsutrustningen skall inte användas till annat än dess egentliga syfte.

 • Viktplattor med handtag skall användas till styrketräningsmaskiner. Övriga viktplattor används till skivstänger.

 • Den utrustning som tillhör CrossFit-boxen får ej användas utanför boxen.

 • På löparbanan/turfen får inga vikter eller dylikt droppas/tappas.

 • Magnesium får användas till händerna. Kunden skall torka/tvätta bort all magnesium från all den träningsutrustning som kunden använt. Magnesium skall även torkas bort från golvet, om detta hamnat där.

 • Kunden skall alltid torka rent den träningsutrustning som denne använt.

 • Passera aldrig direkt bakom eller framför någon som lyfter.

 • Kunden skall i största möjliga mån dela med sig av träningsutrustningen, ifall någon annan också vill använda denna.

 • Åldersgränsen för att få träna på M21 är 15 år. Barn som fyllt 13 år får träna på gymmet i sällskap av en målsman eller en anställd tränare på M21. Det är målsmans eller tränarens ansvar att se till att barnet inte stör andra som tränar och att barnet inte utsätter andra, eller sig själv, för fara. Barn under 15 år får inte delta på några pass som inte är avsedda för barn. Även barn och ungdomar behöver inneha ett giltigt medlemskap för att träna på M21. 

 • Barn som sitter i barnvagn får vistas i lokalen mellan kl.05 - 15. Barnet skall alltid vara fastspänt i barnvagnen under tiden det befinner sig i någon av träningsytorna. Det är förälderns ansvar att se till att barnet och barnvagnen inte stör eller är i vägen för någon som tränar. Av säkerhetssynpunkt får varken barnet eller barnvagnen vistas framför eller bakom, samt närmre än 2 m, från någon som lyfter fria vikter. Barn som inte sitter i barnvagn och befinner sig i någon av träningsytorna skall alltid vara nära sin förälder och får inte springa omkring eller på något sätt störa de som tränar. Barnet får inte använda någon träningsutrustning i anläggningen. 

 • Barnrummet på M21 får brukas av barn upp till och med 12 år. Barnets förälder/målsman har alltid ansvaret över barnet och skall se till att detta sköter sig i M21:s lokaler. Har barnet orsakat skada på M21:s egendom ansvarar barnets förälder att detta åtgärdas ersätts.
 • Kunden får under inga omständigheter använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger, utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Kunden får aldrig bruka droger eller alkohol eller vara påverkad av dessa då denne befinner sig i M21:s anläggning.

 • Kunden får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor/tjänster på M21:s anläggning, om detta inte har godkänts av ledningen på M21.

 • Kunden skall lämna anläggningen senast vid tidpunkt för stängning. Om kunden stannar kvar efter stängning kan denne utlösa larmannordningen som finns i anläggningen. Uppstår detta är kunden betalningsansvarig för en eventuell kostnad för utryckning av larmpersonal/väktare.

 • Endast instruktörer/coacher och personliga tränare, anställda av/med avtal med M21 får instruera och träna personer i M21:s anläggning.

 • Kunden får inte ha ett förargelseväckande beteende på anläggningen.

 • Olämpligt beteende, i form av exempelvis meddelanden, närmanden, fotografering, förföljelse eller liknande, mot personal, medlemmar eller andra personer som vistas i anläggningen accepteras ej på M21. Den som bryter mot dessa riktlinjer kan bli avstängd från M21. En bedömning sker i varje enskilt fall och det olämpliga beteenden behöver ej utgöra en brottslig gärning för att kunna medföra avstängning från M21.
 • Det är ej tillåtet att filma eller ta kort på någon i M21:s anläggning som inte har gett sitt medgivande till detta. Filming i kommersiellt syfte får ej ske i M21:s lokaler utan godkännande från M21:s ledning.
 • Kunden är införstådd med att filming och fotografering av pass, event och dylikt kan utföras av personal från M21. Filmerna och bilderna kan sedan användas i reklamsyfte på M21:s hemsida, sociala medier mm.
 • Mobiler är ej tillåtna i bastu och duschutrymmen. 
 • Skall kunden använda bastun på M21 skall denne duscha av kroppen innan denne kliver in i bastun. Handduk skall alltid användas som sittunderlag i bastun. Kläder (även underkläder) är ej tillåtna i bastun. Nedskräpning i bastu, dusch eller omklädningsrum är ej tillåtet och kan medföra avstängning från M21. 
 • Kunden är införstådd med att M21:s lokaler är videoövervakade ur säkerhets- och trivselaspekt.

 • Kund som bryter mot dessa säkerhets- och trivselregler kan bli avstängd från M21:s anläggning debiteras de eventuella avgifter och/eller kostnader som uppstår som ett resultat av regelbrottet.

22. Doping

M21 förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från M21. Ingen återbetalning sker.

Vid eventuell misstanke om dopning kan kunden bli anmodad att göra ett dopingtest och genom att godkänna detta avtal förbinder sig kunden att göra det. Kunden förbinder sig även att, inom 5 arbetsdagar, ta ett prov på den plats M21 anvisat. Kunden förbinder sig dessutom att visa upp analysresultatet för M21:s personal, oavsett om resultatet är negativt eller positivt. Analysresultatet skall visas upp senast 2 månader från att kunden blivit anmodad att utföra testet.

Om provtagning skett hos Polisen, vid misstanke om dopingbrott, är kunden skyldig att visa detta analysresultat för personal på M21. Även detta skall ske inom 2 månader från anmodan av M21. Genom att godkänna detta avtal är kunden medveten om att underlåtelse att göra ett dopingtest eller att visa upp analysresultat medför avstängning från M21 på obestämd tid.

23. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

24. Övrigt

Bryter kunden mot något av villkoren i detta avtal har M21 rätt att omedelbart avsluta kundens medlemskap och stänga av denne från all träning och vistelse i M21:s anläggning. Vid en sådan händelse sker ingen återbetalning av kundens erlagda medlemsavgift.

M21 har rätt att när som helst ändra, lägga till eller ta bort regler och riktlinjer i detta avtal. Om detta görs skall information gå ut till samtliga medlemmar. Detta kan göras muntligt, via mail eller via meddelande i appen.

Träna hos oss!

Det finns inget att vänta på. Tryck på länken och kom och träna med oss!
Bli medlem

KOM IGÅNG

Ladda ner appen WONDR

Via appen "WONDR" kan du öppna vår entrédörr och inpasseringsgrind, samt köpa våra medlemskap. WONDR laddar du ner genom att trycka på en av länkarna här nedan: 

ÖPPETTIDER

Alla dagar: 04:30 – 23:00

BEMANNAT

Måndag: 09:00 - 11:00 & 16:00 - 19:00
Tisdag: 09:00 - 11:00 & 16:00 - 19:00
Onsdag: 09:00 - 11:00 & 16:00 - 19:00
Torsdag: 09:00 - 11:00 & 16:00 - 19:00
Fredag: 09:00 - 11:00 & 16:00 - 18:00
Lördag: 09:00 - 13:00
Söndag: Stängt

 

Under röda dagar, aftnar och klämdagar är receptionen inte bemannad.